dr Paweł Szczepaniak

foto główne dr paweł szczepaniak

Ukończył studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym następnie odbył pięcioletni staż specjalizacyjny na Katedrze Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie jednocześnie pełnił funkcję młodszego asystenta. W roku 2016 zdał egzamin państwowy i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Jest ekspertem do spraw implantologii stomatologicznej, a jego umiejętności potwierdzają międzynarodowe certyfikaty wydane przez International Congress of Oral Implantologists (ICOI) oraz Deutche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI). Uczestniczył w szkoleniu podyplomowym w zakresie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie Wolfganga Goethego we Frankfurcie na Menem. Posiada Certificate of Proficiency in English (CPE) najwyższy stopniem spośród angielskich certyfikatów językowych, potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym, wydawany przez University of Cambridge. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.
Doświadczenie zawodowe:
 
W ramach odbytych szkoleń oraz staży zdobył doświadczenie w zakresie metod rozpoznawania ostrych chorób  nosa, gardła i krtani; wskazań do leczenia zachowawczo-ortopedycznego, chirurgiczno-ortopedycznego i chirurgicznego złamań kości części twarzowej czaszki; uzupełnienia ubytków kości za pomocą przeszczepów i wszczepów; zasad rozpoznawania i leczenia zmian potencjalnie złośliwych jamy ustnej; diagnostyki RTG, TK, RM, USG, PET oraz tomografii wolumetrycznej; leczenia niezłośliwych nowotworów w tym zębopochodnych oraz guzów nowotworopodobnych części twarzowej czaszki; sposobów rozpoznawania i planowania leczenia chirurgicznego wrodzonych i nabytych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych (leczenie wielospecjalistyczne - współpraca z ortodontą); zasad rozpoznawania i leczenia chorób stawów skroniowo-żuchwowych; metod stosowanych w implantologii i sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich okolicy wyrostka zębodołowego szcżęk; zasad rozpoznawania i leczenia chorób gruczołów ślinowych; zasad rozpoznawania i leczenia nieswoistych oraz swoistych stanów zapalnych tkanek miękkich i kości szczęk w tym zapaleń zębopochodnych i niezębopochodnych; farmakoterapii i antybiotykoterapii z uwzględnieniem farmakoekonomiki; zastosowania laserów, krioterapii i piezochirurgii w chirurgii stomatologicznej; rozpoznawania i leczenia chorób wybranych nerwów czaszkowych. W ramach działalności językowej zajmuje się tłumaczeniem specjalistycznym wykładów, tekstów, książek oraz artykułów naukowych w dziedzinie stomatologii.
 
 
 
 
 


Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.