Formy edukacji

W College of Dental Medicine prowadzone są szkolenia podyplomowe lekarzy protetyków, implantologów, implantoprotetyków, periodontologów oraz stomatologów jak również techników dentystycznych, higienistek i asystentek stomatologicznych zgodnie ze standardami ICOI.

Szkolenia w formie Continuum, Curriculum i Modułów Kompetencyjnych organizowane są na poziomach podstawowym, średnim oraz  zaawansowanym. Podstawowym Modułem jest Weekend Szkoleniowy tj. 2 x 6h edukacyjnych w formie zajęć teoretycznych, praktycznych, warsztatów czy seminariów. Weekendy Szkoleniowe mogą być łączone w kilkudniowe bloki w przypadku dłuższych kursów. Szkolenia uzupełniane są e-lerningiem, pracami pisemnymi i przygotowywaniem ustnych prezentacji.

Jako formę edukacji rozróżniamy:
  • studia zaoczne
  • studia stacjonarne
  • praktyki wakacyjne
  • staże podyplomowe

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.