Curriculum gnatoimplantologiczne


foto glwne curriculum gnatoimplantologiczne
Curriculum gnatoimplantologiczne
 • Szkolenie teoretyczne
 • Warsztaty hands - on
 • Live - surgery
 • Czynna asysta przy pacjentach implantoprotetycznych
 • Każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne
 • Liczba miejsc ograniczona, 6-cio osobowe grup

Program Curriculum gnatoimplantologiczne


1. Funkcja układu stomatognatycznego a wpływ naszego leczenia. Protokół diagnostyczny.

lek. dent. Jakub Munk

 • Anatomia układu stomatognatycznego.
 • Budowanie strategii współpracy z pacjentem.
 • Diagnostyka przedprotetyczna.
 • Analiza pacjenta pierwszorazowego.
 • Dokumentacja fotograficzna. Protokół postępowania.
 • Dobór urządzenia- tomografu, uwzględniający potrzeby lekarza implantoprotetyka i implantologa.
 • Schemat postępowania przygotowawczego do leczenia złożonego- Timeline.
 • Analiza okluzji pacjenta oraz protokół postępowania w przypadkach okluzji prawidłowej, nieprawidłowej i urazowej.
 • Trójwymiarowe nawigowanie żuchwą.
 • Analiza położenia kłykciów względem trzech wymiarów X,Y,Z. Oraz T,S,H dla przedniego odcinka żuchwy.
 • Ocena ryzyka pracy z pacjentem ( podział na pacjentów „bezpiecznych”/ „ trudnych”)TIPS- jak pacjenta trudnego „przenieść” do grupy bezpiecznej. 
Warsztaty - dyskusja:
 • Analiza CBCT o dużym polu obrazowania.
 • Badanie pacjenta z uwzględnieniem badania czynnościowego zgodnie z przedstawionym protokołem.
 • Protokół fotograficzny- ćwiczenia praktyczne.
 • Pobieranie wycisków sytuacyjnych, skanowanie.
 • Zastosowanie lasera biostymulacyjnego.
 • Rejestracja łukiem twarzowym.
 • Rejestracja zwarcia statycznego i dynamicznego.

2. Postepowanie z pacjentem trudnym, diagnostyka laboratoryjna

lek. dent. Jakub Munk

 • Współpraca z laboratorium w zakresie szynoterapii.
 • Obowiązujące podziały zaburzeń morfologicznych i czynnościowych.
 • Implantoprotetyka a Bruksizm- nowe podejście do zagadnienia.
 • Rozpoznawanie parafunkcji zwarciowych, rozwiązywanie problemów okluzyjnych.
 • Parafunkcje i dysfunkcje układu Stomatognatycznego a terapia implantoprotetyczna.
 • Problem okluzji niestabilnej Wax up I Mock up diagnostyczny.
 • Protokół postępowania z pacjentami parafunkyjnymi i dysfunkcyjnymi.
 • Fizjoterapia.
 • Zasady farmako oraz psychoterapii. Wstęp do szynoterapii:Typy szyn okluzyjnych ich wykonanie, korespondencja z laboratorium technicznym Współpraca z laboratorium w zakresie szynoterapii.
Warsztaty:
 • Osadzenie modeli w artykulatorze, nastawienie artykulatora z wykorzystaniem danych przeniesionych z gabinetu stomatologicznego.
 • Analiza relacji centralnej i maksymalnego zaguzkowania. Wax up I Mock up diagnostyczny.
 • Projektowanie pracy implantoprotetycznej. Planowanie zabiegu implantologicznego pod kątem przyszłej protetyki z uwzględnieniem warunków anatomicznych.
 • Wykonanie szyny okluzyjnej- część gabinetowa.
 • Wykonanie laboratoryjne szyny okluzyjnej. Krok po kroku.

3. Okluzja w implantoprotetyce, terapia szynami okluzyjnymi, rozwiązania tymczasowe

dr n. med. Mariusz Duda, lek. dent. Jakub Munk

 • Szynoterapia-postępowanie przy oddaniu szyny, wytyczne dotyczące użytkowania.
 • czyszczenia oraz kontrolowania efektu terapeutycznego szyn.
 • Protetyka na implantach obciążenia natychmiastowe/ wczesne/ ostateczne- technologie, typy okluzji, materiały w poszczególnych grupach pacjentów i typach prac.
 • Rekomendowane formy komunikacji z laborem.
 • Protokół kalkowy dla prac tymczasowych, ostatecznych, szyn okluzyjnych, oraz zębów własnych.
Warsztaty
 • Oddanie szyny.
 • Protokół kalkowy dla prac tymczasowych, ostatecznych, szyn okluzyjnych, oraz zębów własnych.
Ćwiczenia kliniczne
zabiegi implantologiczne + pełne badanie pacjenta.

4. Gotowe prace /wizyty kontrolne/ powikłania

lek. dent. Paweł Kłosiński, lek. dent. Jakub Munk, dr n. med. Marta Cieślik - Wegemund

 • Implantoprotetyka fizjologiczna.
 • Pasywność prac.
 • Zabezpieczenie prac implantoprotetycznych.
 • Wizyty kontrolne procedury u wybranych grup pacjentów.
 • Powikłania.
 • Powikłania w perioimplantologii
 • Podsumowanie.
Ćwiczenia kliniczne
pacjenci implantoprotetyczni