Curriculum chirurgii przedimplantacyjnej

  • Szkolenie teoretyczne
  • Warsztaty Hands-on
  • Pacjenci Live
  • Czynna asysta przy zabiegach chirurgicznych
  • Tylko praktyczne informacje
  • Każdy uczestnik otrzymuje 58 punktów edukacyjnych
  • Liczba miejsc ograniczona, 6-cio osobowe grupy
Nazwa Terminy Cena  
I EDYCJA - LISTOPAD 2017

Ostatnie wolne miejsca:-) Do 25.08 wczesna wpłata 500 zł taniej!

20.11.2017 - 21.11.2017

18.12.2017 - 19.12.2017

29.01.2018 - 30.01.2018

19.02.2018 - 20.02.2018

11200 PLN

*

* Ceny zawierają podatek VAT. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu chirurgii prze­dimplantacyjnej lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia w chi­rurgii i jej zastosowaniu w implantologii, mają niewielkie doświadczenie lub chcą usystematyzowaćdotychczasowy zasób nabytych wiadomości. Prze­prowadzone szkolenie będzie obejmować wprowadzenie do chirurgii prze­dimplantacyjnej, warsztaty z nauką technik zabiegowych a każdy uczestnik szkolenia będzie miał również możliwość czynnego asystowania przy przyj­mowaniu wielu pacjentów na różnych etapach leczenia. Szkolenie odbywa się w grupach 6 osobowych.

 
TEMATYKA TEORETYCZNA KURSU 
 
 Wprowadzenie do chirurgii przedimplantacyjnej obejmować będzie zagad­nienia: omówienie podstawowych struktur anatomicznych. Przygotowanie gabinetu do podstawowych zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej, zasady aseptyki i antyseptyki, przygotowanie personelu do asysty przy za­biegach chirurgicznych, podstawowe instrumentarium do zabiegów chi­rurgicznych, przygotowanie farmakologiczne pacjenta do zabiegu chirur­gicznego, analgosedacja - współpraca z anestezjologiem, podtlenek azotu, znieczulenie miejscowe - sposoby podawanie środka znieczulającego, pre­zentacja różnych rodzajów cięć i rodzaje płatów (pełnej grubości, płat dzie­lony). Materiały do opatrunków chirurgicznych, rodzaje nici chirurgicznych - ich wady i zalety, techniki szycia - szwy pojedyncze, ciągłe, materacowe i inne, rodzaje węzłów; diagnostyka przedzabiegowa, podstawowe bada­nia radiologiczne, korzystanie z CBCT. Diagnostyka zmian patologicznych w jamie ustnej. Rodzaje materiałów augmentacyjnych: autogenne, allogenne, ksenogenne i syntetyczne, instrumentarium do pobierania autoprzeszcze­pów, błony zaporowe, techniki stabilizowania membran; opieka pozabiego­wa nad pacjentem. Omówienie krok po kroku zabiegów: ekstrakcji, mnogich ekstrakcji, powikłanych ekstrakcji, plastyki połączenia ustno-zatokowego, usunięcia korzenia ze światła zatoki szczękowej, resekcji w odcinki przednim i bocznym, technik augmentacyjnych zębodołów poekstrakcyjnych, aug­mentacji w odcinku bocznym. Zabiegi piezo, kwalifikacja pacjenta do zabiegu implantologicznego, wirtualne planowanie leczenia implantoprotetycznego - Implant Studio; rola tkanek miękkich w implantologii, znaczenie dziąsła zrogowaciałego w implantologii i implantoprotetyce.

TEMATYKA PRAKTYCZNA KURSU 

Celem szkolenia będzie nauka praktycznych technik zabiegowych w chi­rurgii stomatologicznej: przygotowanie operatora do zabiegu chirurgicz­nego, separacje korzeni, usuwanie pozostawionych fragmentów korzeni z wytworzeniem płata, techniki szycia, cięcia i preparacji tkanki kostnej, usunięcia zęba zatrzymanego, resekcje zębów w odcinku przednim, aug­mentacja poekstrakcyjna, augmentacja boczna wyrostka zębodołowego, pobieranie wycinków histopatologicznych, plastyka wyrostka zębodołowego. Każdy z uczestników szkolenia oprócz udziału w warsztatach hands-on bę­dzie miał możliwość czynnego asystowania przy przyjmowaniu pacjentów chirurgicznych
 
 

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.